استودیو همگرا(تراکم)

استودیو همگرا(تراکم)

در برخورد با بافت متراکم، فرسوده و ریزدانه آن چه در شهر معکوس به عنوان یک امکان ایجاد شده است، به وجود آوردن سطحی گسترده در بالاترین ارتفاع  می باشد. سطح اشغال ساختمان ها که به طور نسبی تمام مساحت یک پلات را شامل می شوند معکوس شده و به عنوان بستر رشد ساختمان ها در می آید. در واقع رشد طبقات ساختمان ها از بالا به پایین می باشد؛ در نتیجه فضای باز حاصل از رشد مشخص طبقات و ایجاد کمترین فوت پرینت در نقطه تماس با زمین می تواند پاسخگوی ساخت فضاهای عمومی و سبز، بالا بردن کیفیت دسترسی سواره و پیاده و کم کردن تراکم و به وجود آوردن عمق دید باشد .

شهر معکوس
روجا عزیز زاده - سروناز رضایی
استودیو تراکم
علیرضا تغابنی