استودیو همگرا(تراکم)

استودیو همگرا(تراکم)

همواره انسان در شهر با طیفی از حرکت و سکون مواجه است. در سایت پروژه شاهد تداخلی از این حرکت و سکون در خیابان ها و کوچه ها هستیم که حرکت سواره و پیاده را در بر دارد.حال ما در سازماندهی این کیفیت ها سطح زمین را در یک طبقه بالا آوردیم و آن را به فضاهای عمومی پیاده محور اختصاص دادیم. شریان های اصلی و فرعی موجود در سایت را در محور قائم دیدیم و بر اساس آن محله ها به صورت پهنه های منقطع در اطراف این شریان ها سازماندهی شد.
پهنه های لغزنده
سید علیرضا طباطبایی - سحر پاشا
استودیو تراکم
علیرضا تغابنی