استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

کلانشهر تهران در غرب خود بزرگترین فضاهای اکولوژیک را در خود جای داده است. این لکه ها که در طرح تفصیلی به عنوان ریه های شهر تهران در نظر گرفته شده بودند، امروزه با رشد غربی شهر این سوال را بر می انگیزند که تا چه حد از پتانسیل های خود در ایجاد رابطه با زیست شهری اطراف خود موفق بوده اند.

به نظر می رسد تجمع متمرکز این منابع بزرگ مقیاس (مانند جنگل و دریاچه) که سعی در افزایش توان اکولوژیک منطقه داشته اند، در مقایسه با نمونه های مشابه، نتوانسته توزیعی متوازنی در پیوند با فضاهای شهری برقرار کند. از طرفی دیگر، موقعیت استراتژیک غرب تهران به لحاظ قرارگیری کوریدور های جریان هوا به درون شهر، به مسئولیت فرامنطقه ای این حوزه ها می افزاید.
منطقه ۲۲ با توجه به ساختارهای ناتمام و فاصله دارِ خود، ما را به تعریف سیستمی واداشت که بتواند با استفاده از پتانسیل های فضایی اش، کارکرد موثرتری میان اجزای منطقه برقرار کند. در همین راستا، افزونه اکو پلاگ با درنظر گرفتن ساختار های موجود، سعی در بازگرداندن توازنی ساختارمند در توزیع امکانات اکولوژیک، به گونه ای دارد که بتواند به سازوکار اقلیمی منطقه بهبود بخشیده و اثرات فرامنطقه ای آن ها را شدت بخشد.
اکو-پلاگ
محسن دهقان، نوید غفوری، احسان رضاخانی، حسین ناظم زاده
استودیو سیستم های افزونه
هومن طالبی