استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

جوانترین منطقه ی تهران، خواب های بزرگی در سر دارد. زمین های این منطقه به قطعاتی بزرگ تقسیم شده اند تا جایگاه "ترین ها" باشند. این لکه های عظیم، جریان پیوسته ی شهر را به داخل خود راه نداده اند و با کشیدن مرزهایی به دور خود، امکان تقابل و برخورد جریان های مختلف مردم را از یکدیگر گرفته اند. در اینجا، شهر در فاصله ی بین دو مقصد صرفاً به شبکه ی راه ها تقلیل یافته است. شبکه ی راهی که میتوانست محل شکل گیری حیات شهری باشد، در اینجا به واسطه ی مقیاس فرا انسانی مرزها، تمام قد در اختیار وسایل نقلیه قرار گرفته است.
ما در این منطقه با دو ساحت زیست فرا منطقه ای و درون منطقه ای مواجهیم. عدم وجود توازن بین این دو مقیاس مشکلاتی را برای منطقه به وجود آورده.

پلاگین بی[د]رون تلاشی در جهت برقرار کردن روابط میان این دو لایه زیستی است

بی درون
فرشاد نصیری، صدف شاکری، محمدرضا علیاری نیا، فرزاد نقیب زاده
استودیو سیستم های افزونه
هومن طالبی