استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

منطقه ی بیست و دو مملو از نقاط پر نوسان است، نقاطی که در شبانه روز به واسطه ی جریان های  درونیشان روشن و خاموش می شوند .در چنین بستری با ماهیت فرا منطقه ای ،به واسطه ی تغییر محسوس وضعیت پر و خالی شدن نقاط  ، زمان مهم میشود. سیستم دوم به عنوان افزونه طراحی شده است تا برنامه های شهری را متناسب با زمان شکل دهد ، نوسانات را به تعادل برساند و با فضاهای قطعی و غیر قطعیش جریان ها را هدایت کند
ناکامل
مهرناز زرین - مریم شاکر - صالح حریری
استودیو سیستم های افزونه
هومن طالبی