استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

 استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

انبساط مرز
در بی لحظه گیِ رویدادی خاموش و گم در آینه متنافر می شوم و پرده اول اکران می شود، آدم ها از کالبد ها عبور میکنند و فیزیکِ محیطِ سیر نشده ، شروع به کش آمدن می کند . شمال به جنوب کش می آید و خیرگیِ چشم ها به حریم ها می تابد  . این مرزِ منبسط میشکند ، می شکافد ، عبور می کند ، رسوخ می کند و این مرز می رود ... آدم ها می آیند ، می نشینند و نظاره میکنند . لحظه ای چشمانشان را می بندند و قصه اغاز می شود . قصه ای که در طبقه ای دیگر ، در خانه ای دیگر و در اتاقی دیگر روایت می شود ، اما در یک لحظه یِ کش آمده و منجمد شده در برابرشان ظاهر میشود . انبساطِ مرز کلاژی از دانسته های دیده نشده و از ندانسته های دیده شده را می سراید .متنی منبسط که استعاره ها را در هم بی رنگ می کند ، حاشیه را می بلعد و بی بلیط ، این تئاترِ زنده ی بی صحنه ی لختِ از ریخت افتاده را می فروشد .
شایان ادهم؛ امیر رخشانی؛ الیکا احمدی؛ شاها مغربی؛ سمیه سعیدی؛ پرهام پاک سرشت؛ طناز امیری