استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

 استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

میرا
فیلم فروشنده روایتی است که در سیرِ داستانی اش جدال سنت و مدرنیته رو به تصویر می کشد!
جدالی تنگانگ که ما حصل درگیری و تکاپوی ذهنی شخصیتی است که نقش اول فیلم را ایفا می کند . شخصیتی که تصمیم گیری ها و جدال هایش که ماحصل زایش ذهنِ به مرور گره خورده ی اوست دائما در بستری با ماهیت پله های ساختمان زاییده می شوند .
و ما می توانیم ذهنیت و باور سفیدی را مشاهده نماییم که به مرور به سمت خاکستری شدن سوق پیدا کرده و سرانجام به سیاهی گراییده است ! 
همانگونه که آدم ها به مرور گاو می شوند ، و ما در روایت خود آن را میرا نامیده ایم : 
«کسی یا چیزی که به مرگ محکوم است»
المیرا چپ نویس؛ آرزو خسروی؛ علیرضا خلعتبری؛ صبا عماری