استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

 استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

پله
اكثر اتفاقات مهم فيلم در يك فضاي عمومي و جمعي با حضور تعداد زيادي از عوامل فيلم رخ داده است، از طرفي فضا در مفهوم مادي خويش به تنهايي هيچ ويژگي خاصي را مطرح نمي كند، ولي به محض آنكه يك گروه انساني فعاليتي را در آن آغاز مي كنند، معناي نمادين فضاي جمعي پديدار مي شود و از آن پس فضا بستري براي وقوع رفتارهاي انساني مي شود، به گونه اي كه بيشترين كنش ها و ارتباطات ميان ساكنان در آن روي ميدهد مانند سكانس آخر فيلم كه جزو مهم ترين لحظات فيلم بود.در همين راستا پله يك عنصر مهم در نقاط مختلف سكانس هاي فيلم به نظر مي رسد، بر همين اساس پله به عنوان يك عنصر معماري و فضاي جمعي مورد بررسي قرار گرفت.
آزاده خرم؛ مهدی فرقانی؛ سامان مکوند