استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

 استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

حمام فروشنده
حمام فروشنده صرفا مکانی نیست برای پاک شدن از پلیدی ها بلکه مکانی است برای زایش آنها. که با تولد یک حادثه در آن زیر و بم این فضا آشکار میشود و مرزهایش فروریخته تا این فرصت را به آدمی بدهد درجای جای این شهر شلوغ به دنبال متهم بگردد،متهم آشنا ودر عین حال غریبه غافل از آنکه فروشنده ها وخریدارهای پیرو جوان در حال پرسه زدن در شهر،خانه های آن وحمام های آن هستند.
عیسی قربان علی؛ حافظ فیاضی