استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

 استودیو های همگرا(دوره تکنیکال)

خانه[آه]و
خانه آهو قلمروي است آشكار كه در دل شهر پنهان شده است.
سرپناه آهو مصداق بارزي است از خانه اي نامرئي در دل شهر كه اتفاقات آشنا و مرئي در آن جريان دارد.زماني كه پوسته ي شهر باز مي شود،درون آشكار شده و به روابطي واقعي در لايه هاي آن مي رسيم كه در آن حريم ها شكسته شده،بي مرزي پديد آمده كه در بطن خود هزاران نيازمند به غيرممكن را بي نياز مي كند. مسير اصلي به اين مكان بي حد، پله است نه به واسطه پله بودن بلكه به دليل گذرگاهي براي رسيدن و عبور. مسيري سرشار از روابط غيرممكن، در عمل امكان پذير كه در گوشه گوشه شهرمان جريان دارد.
خانه آهو فضايي است كه به واسطه آمد وشد، بي مرزي و نياز دِگر خانه نيست.
صدف علیخانی؛ هما نهاوندی؛ مریم صحت؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا کشفی